2019

 – realizator projektu „KULTURALNIE, AKTYWNIE i TWÓRCZO” w ramach P ASOS , zasięg: 25 nieformalnych grup seniorskich działających w obszarze kultury, twórczości ludowej, pielęgnujących tradycję i zwyczaje ludowe, z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w woj. lubuskim,  250 beneficjentów. Głównym rezultatem  projektu jest  zintegrowanie tego środowiska, zrzeszenie, zaangażowanie ich w proces partycypacji – konsultacje społeczne dot. planowania wydatków w budżecie woj. lubuskiego na 2020r oraz gmin, w których działają te grupy i zwiększanie umiejętności 250 beneficjentów w promowaniu swoich działań, poprawa widoczności ich działalności w Internecie.

-realizacja projektu „STARTUJ Z FIO-NOWY POCZĄTEK” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich , Priorytet 1 Małe inicjatywy,  na obszarze subregionu gorzowskiego -pn części woj. lubuskiego. Dwuletni projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem  LGD Miedzy odrą a bobrem z Zaboru.

– organizator VII GORZOWSKICH SENIORALIÓW, miesięcznego wydarzenia dedykowanego gorzowskim seniorom.