AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dot inicjatyw dofinansowanych w ramach projektu : „Startuj z FIO – nowy początek”


 

Nastąpiły zmiany w formularzu sprawozdania z realizacji zadań w ramach Startuj z FIO 2019. Zachęcamy wszystkich realizatorów projektów do zapoznania się z nowym formularzem sprawozdania: http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/dokumenty-do-pobrania/


 

Prezentujemy wyniki Konkursu Startuj z FIO Edycja 2019!

Listy rankingowe w ramach konkursu Startuj z FIO 2019:

Młode organizacje (w tym Patroni grup nieformalnych/samopomocowych): POBIERZ

Grupy nieformalne/samopomocowe: POBIERZ

Każdy z wybranych projektów zostanie przypisany do jednego z operatorów, czyli do naszej Fundacji lub do Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem

Każdy z operatorów będzie miał pod opieką zarówno grupy jak i organizacje. Podział ma charakter terytorialny, ale w kilku przypadkach nasza Fundacja weźmie pod swoje skrzydła organizacje z południa.

Każdy z operatorów będzie kontaktował się indywidualnie ze wskazanymi poniżej Wniokodawcami.

GRUPY NIEFORMALNE/SAMOPOMOCOWE (zgodnie z nadanymi numerami wniosków)

Fundacja Rozwoju Holistycznego: 25/2019, 26/2019, 64/2019, 66/2019, 18/2019, 59/2019

Stowarzyszenie LGD: 13/2019, 62/2019, 74/2019, 65/2019,39/2019

MŁODE ORGANIZACJE/PATRONI (zgodnie z nadanymi numerami wniosków):

Fundacja Rozwoju Holistycznego: 17/2019, 19/2019, 41/2019, 49/2019, 43/2019, 33/2019, 23/2019, 51/2019, 28/2019, 88/2019, 32/2019, 63/2019, 1/2019, 47/2019, 85/2019, 84/2019.

Stowarzyszenie LGD: 38/2019, 10/2019, 4/2019, 89/2019, 6/2019, 44/2019, 68/2019, 40/2019, 42/2019, 15/2019, 45/2019, 36/2019, 73/2019, 76/2019, 9/2019, 12/2019, 71/2019, 34/2019, 80/2019, 93/2019, 21/2019, 77/2019, 94/2019, 7/2019, 78/2019, 79/2019, 20/2019, 81/2019

 

 

FIO 2019-LISTA WNIOSKÓW PO OCENIE WSTĘPNEJ

Lista wniosków-POBIERZ

Do oceny właściwej prowadzonej przez ekspertów przekazaliśmy 92 wnioski.

O wynikach będziemy informować w drugiej połowie lipca.

Wnioski złożone w ramach „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK 2019”

Zakończył się nabór projektów na minigranty w ramach „STARTUJ z FIO – NOWY POCZĄTEK 2019”. Listę złożonych projektów można pobrać TUTAJ

 

Nabór wniosków „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK 2019”

Rozpoczynamy nabór wniosków na mikrodotacje „STARTUJ Z FIO-NOWY POCZĄTEK”. Nabór wniosków rozpoczyna się dzisiaj, czyli 6 maja i potrwa do 24 czerwca. Ogłoszenie, regulamin wraz z załącznikami znajdziecie w zakładce dokumenty do pobrania.

 

FIO 2019 oraz PROO 2018-2030

Zapraszamy zainteresowane NGO-sy i zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu z ekspertem z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursach w ramach FIO 2019 oraz przybliży Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 
W dniu 11 grudnia 2018r. godz. 11, sala 101 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8, zgłoszenia do 7 grudnia drogą mailową – adres: maria.grzybowicz@lubuskie.uw.gov.pl  
 
 
 
46682116_1243940695748352_9038951698852216832_n.png

 

02.10.2018 PODZIAŁ PROJEKTÓW POMIĘDZY OPERATORÓW FIO

Fundacja Rozwoju Holistycznego:

NGO/PATRONI: 43, 3, 34, 74, 36, 48, 78, 52, 31, 37, 9, 54, 30, 12, 63

GRUPY NIEFORMALNE: 11, 27, 53, 72, 47

Lokalna Grupa Działania:

NGO/PATRONI: 20, 23, 10, 44, 5, 1, 25, 79, 24, 42, 66, 2, 13, 59, 60, 46, 67, 8, 39, 41

GRUPY NIEFORMALNE: 49, 75, 65, 7, 85

Zarówno my jak i nasi Partnerzy z Gorzowa będziemy się z państwem kontaktować ws. podpisywania umów i dokumentów, które należy wcześniej dostarczyć. Prosimy również o zapoznanie się z załącznikiem 11 do Regulaminu konkursu, w którym został opisany etap podpisywania umów.

 

News zdjęcie id 38201.10.2018 Wyniki oceny w ramach konkursu FIO 2018

1. Lista rankingowa projektów złożonych przez młode organizacje oraz patronów – pobierz

2. Lista rankingowa projektów złożonych przez grupy nieformalne/samopomocowe (samodzielnie) – pobierz

Listy zostały podzielone na 3 części: listy podstawowe (projekty wybrane do dofinansowania), listy rezerwowe oraz listy projektów odrzuconych, które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego.

Wybranym gratulujemy! Będziemy się z państwem kontaktować ws. podpisywania umów.

 

19.09.2018  Ocena właściwa FIO rozpoczęta. 

Nasi Eksperci już pracują. Przypominamy, że każdy wniosek oceniany jest przez dwóch ekspertów, a wynik oceny to średnia arytmetyczna z obu ocen. Projekty po zakończeniu oceny zostaną uszeregowane zgodnie z przyznaną punktacją.

Lista wniosków przekazanych do etapu oceny właściwej do pobrania tutaj.

————————————————————————————————————————————–

Ocena wstępna projektów złożonych w ramach konkursu na mikrodotacje FIO dobiega końca.

Czekamy na ostatnie poprawki w projektach.

Jeśli nie otrzymaliście wiadomości o konieczności dokonania poprawek/uzupełnień, oznacza to, że projekt jest poprawny.

Jak tylko dostaniemy wszystkie poprawione projekty, ruszamy z oceną właściwą. Wybraliśmy ekspertów, którzy są w gotowości. Zdecydowaliśmy o wyborze dwóch par ekspertów, żeby przyspieszyć ocenę.

O kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco.

 

————————————————————————————————————————————–

10.09.2018  Koniec naboru wniosków w ramach naszego konkursu na mikrodotacje FIO 2018

Wpłynęło do nas 86 wniosków z całego regionu

Lista złożonych wniosków

 

20.08-09.09.2018 NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU „STARTUJ Z FIO! –NOWY POCZĄTEK”

Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego w dniach 20.08 – 09.09.2018 prowadzić będą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK” w województwie lubuskim. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Operatorzy dysponują środkami dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych.

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności i zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego w życie publiczne, poprzez dofinansowanie minimum 60 projektów z zakresu inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Środki przeznaczone na konkurs:154 000,00 zł

Miejsce realizacji: województwo lubuskie

Do kogo jest skierowany nasz projekt?

 1. Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.
 2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej.
 3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.
 4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

Jaka jest wysokość wsparcia?

 1. Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych)- do 4 tys. zł
 2. Grupy nieformalne i samopomocowe do 3 tys. zł

Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?

 1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:
 • sprzęt biurowy,
 • sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
 • koszty adaptacji lokalu,
 • oprogramowanie komputerowe,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.
 • realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
 1. Patron może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.

Wstępny harmonogram :
   1.Spotkania animacyjne i edukacyjne: 20-27.08.2018 r.
2.Konkurs i nabór wniosków: 20.08- 09.09.2018 r.
3.Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2018 r.
4.Realizacja zadań przez Realizatorów: wrzesień-listopad 2018 r.

Gdzie uzyskać informacje o projekcie?

Na stronie http://www.miedzyodraabobrem.pl/  oraz na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/  znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzory dokumentów, regulamin ubiegania się o mikrodotacje wraz z kryteriami i zasadami wyboru, kalendarz spotkań w regionie itp.

Informacje nt. realizacji projektu, komunikaty ważne dla zainteresowanych mikrodotacjami oraz zasadami realizacji projektów będziemy również zamieszczać na profilach na FB.

W ramach realizowanego projektu, nasza Fundacja oraz Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem będą prowadziły biura projektu oraz punkty konsultacyjno-doradcze. Będziemy udzielać wszelkich informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail .

Kontakt:
Fundacja Rozwoju Holistycznego
Ul. Sikorskiego 50/7,
66-400 Gorzów Wlkp.

Milena Sieradzka
Tel.: 600-676-083
fundacja.frh@gmail.com

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
Ul. Lipowa 1,
66-003 Zabór

Katarzyna Drożak
Tel. 68 320 13 55
lgd@miedzyodraabobrem.pl

 


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

fri-miniatura                                        fio-miniatura                                            lgd-miniatura